סלטיבה לש ךסמ רמוש
'95 תונולחל

saver.zip (770 Kb)

.יל ובתכ ,ץבוקה תא דירוהל ןויסנב תויעבב םתלקתנו הדימב


בשחמל שדח סלטיב "טפט"

 
 

  לש ינמיה ןצחלה לע ושיקה ,הבחרה הנומתה לע ןמסה תא וביצה - "95 תונולח" ישמתשמ
  ןמסה תא וביצה ןכמ רחאל .(Set As Wallpaper) "טפטכ עבק"ב ורחבו רבכעה
  ורחב .רבכעבש ינמיה ןצחלה לע ושיקהו (Desktop) הדובעה ןחלוש לע
  תנומת תא תונשל תנמ לע (Background) עקר <- (Properties) םינייפאמב
  .סלטיבה לש וזל עקרה

  - וז ךרדב םהלש עקרה תנומת תא רוחבל םילוכי םניאש םכמ ולא
  ץבוקה תא וריבעה ןכמ רחאל דיימ .םתוא וחתפו הטמל םיצבקה ינשמ דחא תא ודירוה
  .םאתהב עקרה תא ונשו c:\windows-ל "wall.bmp"

 

800x600 לש היצולוזרב םיכסמ רובע "Wall.zip" ץבוקה תא דירוהל ידכ ןאכ ושיקה
(1.2MB)

640x480 לש היצולוזרב םיכסמ רובע "Wall2.zip" ץבוקה תא דירוהל ידכ ןאכ ושיקה
(780 KB)

.יל ובתכ ,םיצבקה תא דירוהל ןויסנב תויעבב םתלקתנו הדימבישארה דומעל הרזחב