:ילע םיפדעומה סלטיבה ירתא הנה


Abbeyrd's Beatles Page
http://www.best.com/~abbeyrd
עומשל לכונ דוע ןכיה .תרדהנ הדובע השוע ,י'צונירמ ביטס םשב יאקירמא יאנותיע ,הז שנרב
?"Puttin' On the Style" תא

"זופת"ב סלטיבה םורופ
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/anashim.asp?forum=298
.סלטיבה אשונב תירבעב דיחיה םורופה ,יתעידי בטימל

Harald Gernhardt's Beatles-Page
http://cip2.e-technik.uni-erlangen.de:8080/hyplan/gernhard/beatles.html
...ןגישהל לוכי וניא םא םג ,סלטיבה לש תורידנ תוטלקהב ןיינעתמש ימ לכל ץלמומ

Dave Haber's Internet Beatles Album
http://www.primenet.com/~dhaber/beatles.html
זאמו ביבא-לתב שוטניקמ יבשחמ תכורעתב ,הרקמב הנושארל הז רתאב יתלקתנ
.סלטיב בבוח שלוג לכל הבוח רתא .יחוממ טנרטניאה תא איצוהל לוכי ינניא

The rec.music.beatles Home Page
http://kiwi.imgen.bcm.tmc.edu:8088/public/rmb.html
היה ,קור תקהל התייה ,סלטיבל תשדקומה תושדחה תצובק ,rec.music.beatles םא
...הלש םיטיהלה בטימ םובלא הז רתא יאדו

Rock and Real Memories/ BeatleMania Shoppe Toronto
http://www.beatlemaniashoppe.com
קוחרו דואמ ןיינעמ םהלש רתאה תאז לכב ?המ זא .םירחוס לכה ךסב םה ,רדסב ,רדסב
םיטירפה לכ טעמכ לש תונומת וב תוארל ןתינ .הריכמל םיטירפ לש תימתס המישר תויהלמ
.המצע הינקה ומכ טעמכ הנהמל םוקמל השילגה םצע תא ךפוהה רבד ,יאלמב םהל שיש

Ralph Weigmann's Beatles Page
http://nobile.wirtschaft.tu-ilmenau.de/~weigmann/beatles.html
תליאל ךרדה לכ תא השוע היה םדא דוע הזיא .סלטיבה תא בהוא ףלארש קפס ןיא
?ריעל הסינכב הבוהצה תללוצה לש תמוסרפה טלש תא םלצל ידכ קר