ישילשה רפסה - סלטיבה
 
רפס םוש בתכנ אל ,סלטיבה וקרפתהש זאמ ופלחש םירושעה ינש ךלהמבו םישישה תונש ךשמב
.הינטירבבו ב"הראב הז אשונב ואציש םירפסה תואמל דוגינב ,הקהלה לע תירבעב
ורבחמ אוה ינאו רחאמ .סלטיבה לע תירבעב ןושארה רפסה רואל אצי רשאכ 1983-ב הז היה
תעדל וצרת םא ,ךכיפל .הז רתא תרגסמב וחבשלו וללהל םעט ךכב אצומ ינניא ,הז רפס לש
ךשמהה רפס - "הלעמל ךרדה - סלטיבה" לעו "תונושארה םינשה - סלטיבה" לע םיפסונ םיטרפ
. ןאכ ושיקה ,רתוי רחואמ םינש שולש אציש
"Beatles; A Private View" ןמירפ טרבור לש ורפס אוה ,1995-ב אציש ,תירבעב ףסונ רפס
.(...תונוש תצק תויתואה ,בוט ,ונ) ל"וחב אצי הב תנוכתמ התואב רתוי וא תוחפ אציש
 
 
תונושארה םינשה - סלטיבה
(1993)
הלעמל ךרדה - סלטיבה
(1996)
 
הטיסרבינואה שיא ,רנגו ילתפנ לש ורפסו םגרותמה תיתימא הבהא :1999-ב ואצי םיפסונ םירפס ינש
.םילשוריב תירבעה

ןונל ןו'ג - תיתימא הבהא
(1999)

רנגו ילתפנ - תובוטה םינשה עבש :סלטיבה
(1999)
 

ישארה דומעל הרזחב